نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - اردیبهشت 1400 1400/03/04
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 اسفند 1399 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده) 1400/02/25
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - فروردین 1400 1400/02/08
گزارش عملکرد سالانه منتهي به 30 اسفند ماه 1399 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل 1400/02/05
صورت های مالی سالانه منتهی به 30 اسفند 1399 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1400/02/04
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -اسفند 1399 1400/01/10
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي بهمن1399 1399/12/05
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -دی1399 1399/11/07
صورت های مالی دوره نه ماهه منتهی به 1399/09/30 صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1399/10/29
گزارش عملکرد دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهریور ماه 1399 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل 1399/10/15
صورت هاي مالي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهریورماه 1399 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده) 1399/10/13
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -آذر 1399 1399/10/01
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -آبان 1399 1399/09/09
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -مهر 1399 1399/08/07
صورت های مالی دوره شش ماهه منتهی به 1399/06/31 صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1399/07/29
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -شهریور 1399 1399/07/01
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -مرداد 1399 1399/06/02
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - تیر 1399 1399/05/05
گزارش عملکرد دوره مالي 3 ماهه منتهي به 31 خردادماه 1399 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل 1399/04/28
صورت های مالی دوره سه ماهه منتهی به 1399/03/31 صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل 1399/04/25
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - خرداد 1399 1399/04/01
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده) 1399/03/07
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - اردیبهشت 1399 1399/03/03
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - فروردین 1399 1399/02/06
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1399/02/03
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1399/02/03
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - اسفند 1398 1399/01/06
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - بهمن 1398 1398/12/04
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - دی 1398 1398/11/05
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک اعتماد ملل منتهی به 98/09/30 1398/10/25
گزارش عملکرد 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1398/10/25
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - آذر 1398 1398/10/09
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - آبان 1398 1398/09/09
صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری مشترک اعتماد ملل منتهی به 98/06/31 حسابرسی شده 1398/08/25
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - مهر1398 1398/08/08
صورت هاي مالي دوره مالي 6 ماهه منتهي به 31 شهریورماه 1398 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/07/15
گزارش عملکرد 6 ماهه منتهی به 31 شهریور ماه 1398 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/07/15
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - شهریور 1398 1398/07/08
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - مرداد 1398 1398/06/09
صورت های مالی و گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده)) 1398/05/05
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - تیر 1398 1398/05/05
گزارش عملکرد دوره مالي 3 ماهه منتهي به 31 خردادماه 1398 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل 1398/04/29
صورت هاي مالي دوره مالي 3 ماهه منتهي به 31 خردادماه 1398 صندوق با درآمد ثابت اعتماد ملل 1398/04/29
گزارش عملکرد وصورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده)) 1398/04/04
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - خرداد 1398 1398/04/02
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي مرداد 1397 1398/03/12
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - اردیبهشت 1398 1398/03/05
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/02/14
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/02/14
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - فروردین 1398 1398/02/10
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي اسفند 1397 1398/01/10
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -بهمن 1397 1397/12/08
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (اصلاحی) 1397/11/16
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -دی 1397 1397/11/10
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1397/10/26
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده) 1397/10/23
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -آذر1397 1397/10/01
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -آبان1397 1397/09/05
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -مهر 1397 1397/08/05
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1397/07/28
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -شهريور 1397 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/02
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)( اصلاحیه) 1397/03/22
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/03/07
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق اعتماد ملل سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/30
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکر عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/09/11
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور96(حسابرسی شده) 1396/09/08
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه 1396/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/31
گزارش عملکرد سالانه 1396/02/04
صورت مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت هالی مالی صندوق برای دوره مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) 1395/08/22
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/22
صورت های مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/01