نصب همراه صندوق fundMobileApp

مجامع صندوق

عنوان تاریخ درج
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/04/14 1400/04/02
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1400/03/10صندوق اعتماد ملل 1400/03/11
دعوت به مجمع صندوق مورخ 1400/03/10 1400/02/27
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/05/25 1399/06/05
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/05/25صندوق اعتماد ملل 1399/05/25
دعوت به مجمع صندوق مورخ1399/05/25 1399/05/15
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/29 1399/04/31
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/04/29 صندوق اعتماد ملل 1399/04/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/08 1399/04/28
صورتجلسه مجمع مورخ 1399/04/08 1399/04/23
دعوت به مجمع صندوق مورخ1399/04/29 1399/04/14
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1399/04/08صندوق اعتماد ملل 1399/04/08
دعوت به مجمع صندوق مورخ1399/04/08 1399/03/20
صورتجلسه مجمع مورخ 1398.05.12 1399/01/27
روزنامه رسمی مجمع مورخ 1398/05/12 1398/12/07
روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398.04.12 1398/07/08
تائیدیه سازمان مجمع مورخ 1398.04.12 1398/07/08
صورتجلسه مجمع 1398.04.12 1398/07/08
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398.03.21 1398/07/08
روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مجمع 1398.02.09 1398/07/08
تمدید فعالیت صندوق 1398/06/02
حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/05/12 صندوق اعتماد ملل 1398/05/12
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1398/04/12 1398/04/12
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1398/03/21 1398/04/12
تائیدیه سازمان مجمع مورخ 1398/03/21 1398/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1398/03/21 1398/04/12
دعوت به مجمع مورخ 1398/04/12 صندوق 1398/04/03
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1398/03/21 1398/03/21
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1397.11.27 1398/03/12
دعوت به مجمع صندوق مورخ1398/03/21 1398/03/12
صورتجلسه و تائیدیه سازمان مجمع مورخ 1397.12.11 1397/12/28
روزنامه کثیر الانتشار مجمع مورخ 1397.08.26 1397/12/28
صورتجلسه و تائیدیه سازمان مجمع مورخ 1397.08.26 1397/12/28
تغییر صاحبان امضاء مجاز 1397/12/28
تائیدیه سازمان مجمع مورخ 1397.03.08 1397/12/28
روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مجمع مورخ 1397.03.08 1397/12/28
روزنامه رسمی و کثیر الانتشار مجمع مورخ 1396.11.24 1397/12/28
صورتجلسه و تائیدیه سازمان مورخ 1397.11.27 1397/12/28
اسامی حاضرین در جلسه مجمع صندوق مورخ 1397/12/11 1397/12/11
اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ 1397/11/27 1397/11/27
اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ 1397/08/26 1397/08/26
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1397/03/08 1397/03/09
صورتجلسه مجمع تغییر مدیر و سهامدار ممتاز مورخ 1396/11/24 1397/03/07
تایید سازمان بورس جهت تغییر مدیر و سهامدار ممتاز 1397/03/07
تایید سازمان جهت کاهش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق به 3.500.000 واحد و حق نظارت سازمان 1397/02/29
صورتجلسه مجمع مورخ 1397/01/05 1397/02/22
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/09/30 1396/12/03
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/10/30 1396/12/03
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/11/24 1396/11/25
صورت جلسه مجمع 1396/09/04 1396/11/25
اسامی حاضران مجمع مورخ 1396/09/04 1396/09/08
صورت جلسه مجمع افزایش سقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق 1396/07/23
صورتجلسه مجمع افزایش حداکثر واحد های صندوق مورخ 04/07/1396 1396/07/19
تایید سازمان جهت افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق 1396/07/19
اسامی حاضران مجمع 1396/07/11
صورتجلسه تصویب صورتهای مالی منتهی به 1395/12/30 1396/05/21
صورتجلسه تغییر هزینه نرم افزار و مجامع مورخ 1396/04/10 1396/05/01
اسامی حاضران در مجمع مورخ 1396/04/10 1396/04/12
صورتجلسه مجمع مورخ 1396/02/19 1396/02/30
اسامی حاضران در مجمع 1396/02/23
حاضرین مجمع مورخ 21/12/1395 1395/12/23
صورتجلسه افزایش سقف واحد های تحت تملک سرمایه گذار 1395/12/23
صورتجلسه حذف کارمزد صدور و ابطال 1395/12/23
حاضرین مجمع مورخ 1395/10/18 1395/10/22
صورتجلسه صاحبان امضاء مجاز 1395/10/12
صورت جلسه مجمع موسس صندوق اعتماد ملل و اسامی حاضران در مجمع 1395/08/20