نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

بدین‌وسیله از کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق دعوت بعمل می آید تا در جلسه مجمع صندوق  که در تاریخ ١٨/١٠/١٣٩٥ ساعت ١٤ در آدرس تهران، خیابان سهروردی شمالی، نرسیده به آپادانا، کوچه شریف، پلاک ٢٨ طبقه سوم برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. 
دستورات مجمع به شرح ذیل است:
 افزایش حداکثر واحد های تحت تملک سرمایه گذاران از ٥% حداکثر واحد های صندوق به ١٠% حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق
 افزایش ساعات صدور و ابطال
 حذف بخش ثابت کارمزد های صدور و ابطال مندرج در بند ١٠-٤ امیدنامه
 حذف بخش متغیر کارمزد های صدور و ابطال مندرج در بند ١٠-٤ اساسنامه
 سایر موارد در اختیار مجمع