نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١.٨٩ درصدی صندوق اعتماد ملل در دی ماه

تقسیم سود دوره منتهی به ١٣٩٥/١٠/٣٠ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل  صورت پذیرفت. 
در دوره دی ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٨.٩٣٣ ریال برابر با ١.٨٩ درصد سود محقق گرداند.
گفتنی است به دلیل تعطیل بودن روز نخست ماه جاری، سود سرمایه گذاران در روز سوم بهمن ، برابر با دومین روز کاری بهمن ماه، به حساب معرفی شده از جانب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.