نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١.87 درصدی صندوق اعتماد ملل در فروردین ماه

تقسیم سود دوره منتهی به 1396/01/31 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت. در دوره فروردین ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ 19.425 ریال برابر با ١.٨7 درصد سود محقق گرداند. گفتنی است، سود سرمایه گذاران در روز سوم اردیبهشت ماه، به حساب معرفی شده از جانب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.