نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 1.96 درصدی صندوق اعتماد ملل در اردیبهشت 96

تقسیم سود دوره منتهی به 1396/02/31 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت. در دوره اردیبهشت ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ 19.667 ریال برابر با ١.96 درصد سود محقق گرداند. گفتنی است، سود سرمایه گذاران در روز دوم خرداد ماه، به حساب معرفی شده از جانب ایشان واریز خواهد شد.