نصب همراه صندوق fundMobileApp

آغاز پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری بادرآمد ثابت اعتماد ملل آغاز شد.
نرخ پیش بینی سود این صندوق ١٩% سالیانه است که به صورت ماهیانه پرداخت خواهد شد.
پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل از روز شنبه ١٣٩٥/٠٦/١٣ تا پایان روز کاری چهارشنبه ١٣٩٥/٠٦/٢٤ در شعب منتخب موسسه اعتباری ملل(عسکریه) انجام خواهد گرفت.
لیست شعبه های منتخب موسسه اعتباری ملل(عسکریه) به منظور مشارکت در پذیره نویسی صندوق از منوی سمت راست سایت قابل دسترسی است.