نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ٣.٢% صندوق اعتماد ملل در مهر ماه

تقسیم سود دوره ای منتهی به ١٣٩٥/٠٧/٣٠ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت.
در دوره مهر ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ٣٢.٣١١ ریال با ٣.٢%   سود محقق گرداند.
گفتنی است سود سرمایه گذاران تا پایان روز کاری ١٣٩٥/٠٨/٠٢ به حساب معرفی شده از جانب ایشان پرداخت می گردد.