نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق اعتماد ملل به 5.000.000 واحد سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل می رساند، پیرو مصوبات مجمع صندوق سرمایه گذاری اعتماد ملل در تاریخ 1396/07/04  و همچنین تایید سازمان بورس به شماره 40340/121 مورخ 17/07/1396 تعداد حداکثر واحد های سرمایه گذاری صندوق اعتماد ملل از 2.500.000 واحد سرمایه گذاری به 5.000.000 واحد سرمایه گذاری افزایش پیدا کرده است.