نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی 2.25 درصدی صندوق اعتماد ملل در مهر ماه 96

تقسیم سود دوره منتهی به 1396/07/30 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت. در دوره مهر ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ 22.532 ریال برابر با 2.25 درصد سود محقق کند. گفتنی است، سود سرمایه گذاران در روز دوم آبان ماه، به حساب معرفی شده از جانب ایشان واریز خواهد شد.