نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١.٩٦ درصدی صندوق اعتماد ملل در آبان ماه

تقسیم سود دوره ای منتهی به ١٣٩٥/٠٨/٣٠ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت.
در دوره مهر ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩.٦٩٧ ریال با ١.٩٦%   سود محقق گرداند.
گفتنی است سود سرمایه گذاران تا پایان روز کاری ١٣٩٥/٠٠٩/٠٢ به حساب معرفی شده از جانب ایشان پرداخت می گردد.