نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١.٩٥ درصدی صندوق اعتماد ملل در آذر ماه

تقسیم سود دوره ای منتهی به ٣٠/٠٩/١٣٩٥صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل صورت پذیرفت.
در دوره آذر ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٩.٥٥٦ ریال برابر با ١.٩٥%   سود محقق گرداند.
گفتنی است سود سرمایه گذاران در تاریخ ٠٢/١٠/١٣٩٥ به حساب معرفی شده از جانب ایشان پرداخت گردید.