نصب همراه صندوق fundMobileApp

آگهی تغییرات مجمع صندوق اعتماد ملل مورخ 1397/01/05

آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل

 

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند به استناد صورتجلسه مجمع مورخ 05/01/1397 و مجوز شماره 54155/121سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیم ذیل اتخاذ شد:

سقف واحد های قابل صدور صندوق از 5.000.000واحد سرمایه گذاری به 3.500.000واحد سرمایه گذاری کاهش یافت و بند 11امیدنامه اصلاح گردید.

بند 10-3 امیدنامه با توجه به اضافه شدن بند 2-3 دستورجلسه کارمزد ثبت و نظارت مدیر صندوق به هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق که از قبل قابل پیش بینی است طبق ابلاغیه شماره 12020099 مورخ 14/12/1396 سازمان بورس و اوراق بهادار تغییر یافت.