نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی ١.٨٩ درصدی صندوق اعتماد ملل در بهمن ماه

تقسیم سود دوره منتهی به ٣٠/١١/١٣٩٥ صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل  صورت پذیرفت. 
در دوره بهمن ماه صندوق موفق شد تا به ازای هر واحد سرمایه گذاری مبلغ ١٨.٩٢٠ ریال برابر با ١.٨٩ درصد سود محقق گرداند.
گفتنی است ، سود سرمایه گذاران در روز دوم اسفند ماه، به حساب معرفی شده از جانب سرمایه گذاران واریز خواهد شد.