بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

صورت‌های مالی

عنوان تاریخ درج
گزارش عملکرد سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/02/14
صورت های مالی سالانه منتهی به 29 اسفند 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی نشده) 1398/02/14
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي - فروردین 1398 1398/02/10
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي اسفند 1397 1398/01/10
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل- افشاي پورتفوي -بهمن 1397 1397/12/08
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (اصلاحی) 1397/11/16
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -دی 1397 1397/11/10
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی نه ماهه منتهی به 30 آذر1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1397/10/26
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل (حسابرسی شده) 1397/10/23
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -آذر1397 1397/10/01
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -آبان1397 1397/09/05
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -مهر 1397 1397/08/05
صورت های مالی و گزارش عملکرد دوره مالی شش ماهه منتهی به 31 شهریور 1397 صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت اعتماد ملل 1397/07/28
گزارش ماهانه صندوق سرمايه گذاري با درآمد ثابت اعتماد ملل - افشاي پورتفوي -شهريور 1397 1397/07/08
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/04/31 1397/05/02
صورت های مالی 3 ماهه منتهی به 31 خرداد 1397 1397/04/30
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/03/31 1397/04/10
صورت های مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)( اصلاحیه) 1397/03/22
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/02/31 1397/03/07
گزارش عملکرد حسابرسی شده صندوق اعتماد ملل سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29(حسابرسی شده) 1397/02/30
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی نشده) 1397/02/05
گزارش عملکرد حسابرسی نشده صندوق برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1397/01/31 1397/02/05
صورت وضعیت پرتفوی دوره یک ماهه منتهی به 1396/12/30 1397/01/06
گزارش عملکرد صندوق برای دوره 9 ماهه منتهی به 30 آذر 96 1396/10/30
صورت های مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر 1396 1396/10/27
گزارش عملکر عملکرد حسابرسی شده منتهی به 1396/06/31 1396/09/11
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 31 شهریور96(حسابرسی شده) 1396/09/08
صورت های مالی 6 ماهه منتهی به 1396/06/31 1396/07/29
گزارش عملکرد 6 ماهه 1396/07/29
گزارش عملکرد سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورت های مالی سه ماهه منتهی به 1396/03/31 1396/04/27
صورتهای مالی سالانه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده) 1396/02/31
گزارش عملکرد سالانه 1396/02/04
صورت مالی منتهی به 1395/12/30 1396/02/04
گزارش عملکرد دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت های مالی دوره مالی 9 ماهه منتهی به 30 آذر ماه 1395 1395/10/14
صورت هالی مالی صندوق برای دوره مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31(حسابرسی شده) 1395/08/22
گزارش عملکرد مدیر صندوق برای دوره 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/22
صورت های مالی 29 روزه منتهی به 1395/06/31 1395/08/01