نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/20

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 129,563 6.06 138,234 3.52 178,682 5.3 177,512 5.52
اوراق مشارکت 733,727 34.3 2,029,669 51.63 1,720,807 51.07 1,693,822 52.68
سپرده بانکی 1,251,583 58.51 1,733,121 44.09 1,444,121 42.86 1,327,084 41.27
وجه نقد 3,466 0.16 378 0.01 378 0.01 378 0.01
واحد صندوق 374 0.02 6,805 0.17 10,003 0.3 9,487 0.3
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 20,198 0.94 23,106 0.59 15,207 0.45 7,138 0.22
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 83,190 3.89 135,910 3.46 171,856 5.1 169,313 5.27