بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 114,577 7.19 83,678 6.15 94,277 6.23 88,755 5.3
اوراق مشارکت 463,545 29.1 593,101 43.61 658,436 43.5 734,853 43.89
سپرده بانکی 1,121,009 70.37 672,249 49.43 748,400 49.44 844,966 50.46
وجه نقد 4,921 0.31 379 0.03 379 0.03 379 0.02
واحد صندوق
سایر دارایی ها -,111,118 -6.98 10,517 0.77 12,283 0.81 5,494 0.33
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 103,396 6.49 64,638 4.75 68,120 4.5 63,441 3.79