نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/04/01

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 132,716 6.08 199,497 6.23 217,621 6.91 279,222 8.74
اوراق مشارکت 775,267 35.5 1,696,184 53 1,664,374 52.86 1,611,846 50.45
سپرده بانکی 1,251,434 57.31 1,277,010 39.9 1,235,253 39.23 1,284,921 40.22
وجه نقد 3,333 0.15 378 0.01 378 0.01 377 0.01
واحد صندوق 752 0.03 9,267 0.29 9,150 0.29 9,786 0.31
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 20,120 0.92 18,227 0.57 21,802 0.69 8,558 0.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 87,528 4.01 182,531 5.7 191,852 6.09 250,549 7.84