بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 127,498 7.47 39,850 4.62 48,815 4.83 55,618 4.84
اوراق مشارکت 445,069 26.09 372,744 43.22 457,610 45.24 480,748 41.88
سپرده بانکی 1,276,751 74.85 443,537 51.43 500,500 49.48 608,228 52.98
وجه نقد 6,398 0.38 379 0.04 379 0.04 379 0.03
سایر دارایی ها -,149,965 -8.79 5,958 0.69 4,124 0.41 3,037 0.26
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 117,007 6.86 38,049 4.41 45,860 4.53 52,856 4.6