بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 123,669 7.37 64,695 5.3 82,095 6.13 73,851 6.36
اوراق مشارکت 449,788 26.79 496,895 40.69 516,669 38.56 484,937 41.74
سپرده بانکی 1,238,700 73.78 653,135 53.48 730,017 54.48 599,274 51.58
وجه نقد 5,984 0.36 379 0.03 379 0.03 379 0.03
سایر دارایی ها -,139,168 -8.29 6,184 0.51 10,849 0.81 3,391 0.29
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 113,099 6.74 55,770 4.57 66,183 4.94 65,756 5.66