بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 115,997 7.24 68,408 5.94 73,369 6.02 76,079 6.04
اوراق مشارکت 454,478 28.38 488,377 42.41 534,586 43.87 577,046 45.79
سپرده بانکی 1,144,035 71.43 587,558 51.02 602,366 49.43 599,751 47.59
وجه نقد 5,175 0.32 379 0.03 379 0.03 379 0.03
سایر دارایی ها -,118,023 -7.37 6,867 0.6 7,822 0.64 7,014 0.56
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 105,465 6.58 58,138 5.05 61,161 5.02 62,710 4.98