بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/30

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 120,371 7.33 75,811 6.35 63,582 5.8 57,444 5.35
اوراق مشارکت 451,337 27.47 487,235 40.81 458,257 41.78 483,984 45.04
سپرده بانکی 1,195,345 72.75 621,355 52.05 561,486 51.19 530,357 49.36
وجه نقد 5,618 0.34 379 0.03 379 0.03 379 0.04
سایر دارایی ها -,129,568 -7.89 9,056 0.76 13,250 1.21 2,285 0.21
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 109,822 6.68 63,863 5.35 55,835 5.09 50,661 4.72