بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/08/29

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 133,480 7.58 40,672 6.83 33,757 4.5 36,069 4.26
اوراق مشارکت 337,838 19.19 162,504 27.3 301,559 40.24 367,828 43.49
سپرده بانکی 1,270,562 72.17 384,621 64.62 407,805 54.42 428,553 50.67
وجه نقد 6,829 0.39 371 0.06 379 0.05 379 0.04
سایر دارایی ها 11,892 0.68 6,999 1.18 5,856 0.78 12,971 1.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 122,383 6.95 40,127 6.74 32,180 4.29 36,051 4.26